DJ大搜查

姓名
Mel 盧悕懿
節目表 DJ Display Name
盧悕懿 Mel
花名/藝名
阿 Mel、喵喵
生日日期
5 月 30 日
星座
雙子
家庭狀況
有貓有狗看門口
入行經過
天主帶領
喜愛的歌曲/音樂
隨心情而變
喜愛的電影
懸疑類、推理主題、盜墓題材
喜愛的作家/書本
林詠琛、黃山料
喜愛的旅遊地點
係屋企行上行落
喜愛的活動
煩住我D貓貓狗狗
喜愛的食物
媽味牌出品
難忘的經歷
睇到北極光大爆發
成功DJ的條件
永遠都唔好覺得自己已經成功,仍需謙虛學習,努力做好!
美麗人生是
百年前沒有一個我,百年後亦然,好好體驗人生。